හරිත රැකියා

මූලික වගකීම

  • වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය
  • වාණිජ හා කර්මාන්ත කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රි ලංකාව තුළ පවතින නොමිලයේ අධ්‍යපනය ලබාදීමත්, නොමිලයේ සෞඛ්‍ය සේවය සැපයීමත් නිසා දියුණුවෙමින් පවතින රටකට අපේක්ෂා කළ නොහැකි මට්ටමේ උසස් ගුණාත්මක තත්ත්වයකින් යුතු මානව සම්පතක් අප රට සතුව පවතී. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ වැටුප් තල කලාපයේ සෙසු රටවල් වලට සාපේක්ෂ වශයෙන් බැලුවිට තරමක් ඉහළින් පවතින්නේ එබැවිනි. කලාපයේ සෙසු රටවල ලාභ ශ්‍රමය සමඟ තරඟ කිරීමට නොහැකි වීම පිළිබඳව අනවශ්‍ය කනස්සලක් ඇතිවී තිබීමට හේතුව වන්නේ මෙම මානව සම්පතේ සැබෑ වටිනාකම තේරුම් ගැනීමට නොහැකිවී ඇති නිසාය. මෙම සම්පත නිසි ලෙස තේරුම් ගන්නේ නම් ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉලක්ක කළ යුත්තේ විදේශ ඉහළ මාලයේ හරිත ශ්‍රම වෙළඳපොළ වේ. තවද ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැසිරවීමට හැකි සැලකිය යුතු ජනතාවක් ද ශ්‍රී ලංකාවේ සිටී. මෙම විභවය පෙරදිග ලෝකය, බටහිර ලෝකය සම්බන්ධ කරන පාලමක් ලෙස නිර්මාණශීලීව භාවිතා කිරීමේ විභවයක් ද ඇත.

දේශිය සහ විදේශීය හරිත වෙළඳපොල ඉලක්ක කර ගත් රැකියා හා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ හරිත ව්‍යවසායකයන් බිහිකිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් තිරසර ලංකාව බිහිකිරීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වේ. ඒ සඳහා සුදුසු රැකියාවන් නොමැති එක් එක් තරුණයාගේ තරුණියගේ කුසලතාවයන් හා අඩුපාඩු හඳුනාගෙන ඔවුනගේ කුසලතා වර්ධනය කර හා හරිත රැකියා සොයාදීම හෝ හරිත ව්‍යවසායකයන් ඇරඹීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික ඥානය හා මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදිය යුතුවේ.