තිරසර පුරවර

මූලික වගකීම

  • නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය
  • සියලූ පලාත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
  • නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශය
  • මෙගා පොලිස් අමාත්‍යාංශය
  • පලාත් සභා

නාගරීකරණය, කාර්මික යුගය තුළ සිදුවූ දැවැන්ත විපර්යාසයකි. ජනතාව ගොවිතැන අත්හැර නගර කරා ඇදුනහ. නගරය සෑම අතකින්ම තිරසර නොවන සම්පත් මත ඉදිවිය. නගර හරහා ගලායන ඇලදොල ගංගා විනාශ වී ගියේය. පොසිල ඉන්ධන වලින් තොරව නගර පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වී ඇත. තිරසර යුගයේ ප්‍රමුඛ අභියෝගයක් වන්නේ නගර තිරසර ලෙස පවත්වාගෙන යාමයි.

තවදුරටත් නාගරීකරණය සිදුවීම වැලැක්වීම සඳහා අර්ධ නාගරික හා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල ආර්ථීකය ශක්තිමත් කළ යුතුය. නගරය ඒ තුළ පිහිටි කුඩා භූගෝලීය ඒකක මට්ටමින් මූලික අවශ්‍යතාවයන් ඉටුකරගත හැකි මට්ටමට ගෙන ඒම තිරසර යුගයේ වගකීමයි. එමඟින් නගරය තුළ ප්‍රවාහන තදබදය අවම කර ගත හැකිය. නගර සැලසුම් කිරීමේ දී රැකියා ස්ථාන හා පදිංචිය සමීප කර ලීමත් සියලූ පාසැල් වල ප්‍රමිතිය එකම මට්ටමකට ගෙන ඒමත් මගින් ප්‍රවාහන තදබදය අවම කළ හැක. නගරය තුළ පොදු ප්‍රවාහන සේවය ශක්තිමත් කිරීම හා නගර වලට ඇතුළුවන ප්‍රධාන දොරටු වල ආරක්ෂිතව වාහන ගාල් කිරීමට පහසුකම් සැපයීමත් අත්‍යාවශ්‍ය වේ. බලශක්ති සංරක්ෂණයට හා හිරු එළිය ආදී පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතයට ප්‍රමුඛතාවයක් ලැඛෙන නිවාස සැලසුම්කරණයක් සිදු කළ යුතුවේ. අහස සිඹින රූස්ස කොන්ක්‍රීට් වනාන්තර වෙනුවට බලශක්තිය අවම ලෙස අවශ්‍ය වන මධ්‍යම පරිමාණයේ ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් වලට ප්‍රමුඛතාව දියයුතුය. එමෙන්ම වසවිස නැති ගෙවතු වගාවට අවශ්‍ය සකලවිධ පහසුකම් නගර වැසියන්ට ලබාදිය යුතු වේ. නාස්තිකාර පාරිභෝජනයෙන් නගරවැසියන් මුදවාගැනීම උදෙසා ශක්තිමත් පාරිභෝගික ව්‍යාපාරයක් බිහිකළ යුතුවේ. අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචකී්‍රයකරණයට පහසුවන පරිදි කුඩා භූගෝලීය එකක් තුළ කසල හා ජලය කළමනාකරණය සිදු කළ යුතුවේ. නගර හා ඉදිකිරීම් තිරසර සංවර්ධන රාමුව තුළ සැලසුම්කරණය කිරීම අත්‍යාවශ්‍යවේ.