සමසමාජයක්

මූලික වගකීම

  • මුදල්
  • සමෟද්ධි අමාත්‍යංශ

ඇති නැති පරතරය වත්මන් ලෝකයේ තිරසාර පැවැත්මට අදාලව මතුවී ඇති ප්‍රධාන අභියෝගයකි. එහි අවසන් ප්‍රතිඵලය ලොව පුරා සීඝ්‍රයෙන් පැතිරී යන කැරලි කොලහල හා යුද්ධයයි. ඇති නැති පරතරය තුනී කිරීම තිරසර සංවර්ධන යුගයේ අනිවාර්ය හා අත්‍යාවශ්‍ය අංගයකි. නොඑසේනම් අධි පරිභෝජනවාදයේ විනාශකාරී මාවතින් මිනිසා මුදවා ගැනීමට නොහැකි වේ.

කාර්මික යුගයේ පිරිසක් සුර සැප වින්දහ. තවත් පිරිසක් අපා දුක් වින්දහ. බහුතරයක් දෙලොවක් අතර අතරමංව සුර සැප පිළිබඳව සිහින දකිමින් අසහනයෙන් පෙළුනාහ. තිරසර යුගයේ අධිපරිභෝජනයේ යෙදෙන කාමසුඛල්ලිකානු යෝගය වැළඳගත් මිනිසුන් සිටිය නොහැක. තිරසර යුගයේ බඩගින්නෙන් මියයන අත්තකිලමතානු යෝගයෙන් පීඩාවිඳින දුප්පතුන් ද සිටිය නොහැක. මිනිසා විසින් මිනිසා සූරාකන වෙළඳපොල යාන්ත්‍රණයේ මිනුම් ද`ඩු වලට වඩා එකිනෙකාට උදව් පදව් කර ගන්නා සහජීවනයෙන් යුතු සාරධර්ම මත පදනම් වූ මිනුම් ද`ඩු පෙරටු කරගත් සමාජයක් බිහිවිය යුතුය.

කාර්මික යුගයේ සංවර්ධනයෙන් පිටස්තරයන් බවට පත් වූවන් යලිත් සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය තුළට ගෙන ඒම තිරසර යුගයේ ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවයයි. සමස්ත තිරසර සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සම්පාදනය වන්නේ ඒ වෙනුවෙනි. එසේහෙයින් zතිරසර ලංකාZ යනු සමසමාජයකි.