දුප්පතුන් නැති ලෝකයක්

මූලික වගකීම

  • මුදල් අමාත්‍යාංශය - ප්‍රතිපත්තිමය වටා පිටාව නිර්මාණය කිරීම
  • සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය - කුසලතා වර්ධනය සහ සුභසාධනය


  • මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදීම - දුප්පත් ජනතාව සූරාකන රට පුරා ක්‍රියාත්මක zසුළු ණයZ හා zලීසිං පහසුකම්Z යන ක්‍රමවේදයන් හරහා ගිනි පොලියට මුදල් හා භාණ්ඩ දුප්පත් ජනතාවට ලබා දී එම ජනතාව ණය උගුලක සිරකරගෙන සිටිති. ඉන් දුප්පත් ජනතාව මුදාගැනීම උදෙසා සමූපාකාර ක්‍රමවේදයකින් ජනතාව සංවිධාන ගතකිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

  • තාක්ෂණික ඥානය ලබාදිම - සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත් කළ ලංකාවේ පුරවැසියන්ගේ ශාරීරික හා මානසික ශක්තිය හොඳ මට්ටමක ඇත. එසේ වුවද වෘත්තීය ඉලක්ක කරගත් විධිමත් අධ්‍යාපනයක් රට තුළ නොමැති නිසා දුප්පත්කමින් පීඩාවිඳින ප්‍රජාවගේ කුසලතා වර්ධනය කර තාක්ෂණික ඥානය ලබා දී එවුන් රැකියා වලට හා ස්වයං රැකියාවන් ඇරඹීමට යොමු කළ යුතුය.

එවිට අනිවාර්යයෙන්ම දැනට දුප්පත් කමින් පෙලෙන ජනතාවගෙන් 80%කටම ඉන් ඉතා පහසුවෙන් ගොඩ ඒමට හැකිය. ඉතුරු 20% ක පමණ පිරිසකට විවිධ දුබලතා නිසා එම තත්ත්වයෙන් ගොඩඒමට අපහසු බැවින් ස්ථාවර සමාජ සුභසාධන ආරක්ෂක දැලක් ඔවුනේ රැකවරණය සඳහා රජය විසින් ස්ථාපිත කළ යුතුවේ. 2017 වසර රජය විසින් දුප්පත්කම නැති කිරීමේ වර්ෂය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බැවින් විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් ලහි ලහියේ ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය වේ.