මිනුවන්ගොඩ හොරම්පැල්ල 06.05.2018


මිනුවන්ගොඩ හොරම්පැල්ල කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන භාරකාර සුමිත් හේවාසිංහ මහතා වසර 20ක,සිය සේවා කාලය තුල පළමු වරට වසවිස නැති වී වගාවක් ගොවීන් 10 ක් සමග ඇරබෙන ගමන සාර්ථකව සිදු කරන ආකාරය.