අප සමග එකතු වන්න

ලිපිනය

උපායමාර්ගික ව්‍යවසායක කළමනාකරණ ආයතනය
පලවෙනි සහ දෙවැනි මහල,
21, ජනාධිපති මාවත,
කොළඹ 1.
ශ්‍රී ලංකාව

කාර්යාල වේලාවන්

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා

අප අමතන්න

office@sema.gov.lk
දුරකථන: 0112426100